CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Dokumentacja powypadkowa

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Nasza Firma proponuje Państwu pomoc w przeprowadzeniu profesjonalnego postępowania powypadkowego oraz sporządzeniu dokumentacji powypadkowej.

 

W art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167 z 2009 r., poz. 1322) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem       wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. 

  > Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie       nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

  > Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:       utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające       podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna,       całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

  > Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej       dwie osoby.

  W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:
   
 • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
 • niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku       przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być       uznany za wypadek przy pracy, zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku,       zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2023 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media