CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP)

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to plan zawierający szczegółowe informacje o tym, jak się zachować w przypadku zagrożenia. CodexBHP zajmuje się przygotowywaniem tego typu opracowań.

 

Przygotujemy dla Państwa Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i są to osoby z wieloletnim stażem w Straży Pożarnej. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego naszego autorstwa, dostosowana jest do specyfiki obiektu i/lub procesów technologicznych mających miejsce w Państwa firmie lub instytucji. Wykonana przez nas instrukcja (IBP) zawiera wszystkie elementy wymagane w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wykonana przez naszą firmę zawiera opis oraz plany graficzne wszystkich kondygnacji. Poniżej przedstawiamy przykładowy plan ewakuacji.


 

 

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków... w obecnych instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego wymaga się by zawierały one plany obiektów, obejmujące usytuowanie obiektów, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych. Sporzadzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powierz nam. Opracujemy za Ciebie procedury ewakuacyjne. Wykonamy plany ewakuacyjne zawierające informacje o:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.


Ponadto warunki ochrony przeciwpożarowej oraz ww. plany należy przekazać do właściwej miejscowo komendy PSP. Szkoda Twojego czasu My to zrobimy za Ciebie. 

Dla instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, które podlegają aktualizacji my dostosujemy ją do obowiązujących przepisów i wymogów. Wykonanie i opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powierz specjalistom. Cennik instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz cena aktualizacji IBP jest ustalany indywidualnie dla każdego obiektu oddzielnie. Zapraszamy!

 

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (instrukcji ppoż), należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które, zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  - (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ponieważ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - instrukcji ppoż, nie wykracza poza zakres obowiązków właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu wynikających z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), przedmiotowe instrukcje ppoż mogą opracowywać osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a więc wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa, bądź mieć ukończone studia wyższe w tym zakresie i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa.

 

Dla jakich budynków musi być sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (instrukcja ppoż)?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego mają obowiązek zapewnić właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej (np. biura, szpitale, przedszkola, żłobki), zamieszkania zbiorowego (np. hotele, motele, internaty), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

 

Dla jakich budynków instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (instrukcja ppoż) nie jest wymagana?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa powyżej, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

 

Jaki jest czasookres aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy okresowo aktualizować, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Czy właściciele, zarządcy wspólnoty mieszkaniowe muszą opracować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków mieszkalnych (bloków mieszkalnych)?

Właściciele, zarządcy wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązani wywiesić w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

 

Jaka jest różnica miedzy instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, instrukcją postępowania na wypadek pożaru, a instrukcją przeciwpożarową?

Instrukcję postępowania na wypadek pożaru opracowuje się dla mieszkańców, służb dyżurnych, budynków, placów składowych i wiat oraz umieszcza się je w miejscach widocznych.

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru powinna zawierać:

 

 1. zasady alarmowania osób przebywających w strefie zagrożenia;
 2. sposoby postępowania w przypadku pożaru;
 3. wykaz telefonów alarmowych;
 4. podpis właściciela, zarządcy.

 

W obiektach, dla których opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja postępowania na wypadek pożaru powinna stanowić wyciąg z tej instrukcji.

Instrukcję postępowania na wypadek pożaru należy oznakować pasem koloru czerwonego szerokości 2 cm po przekątnej z lewa na prawo (z dołu do góry).

 


Instrukcję przeciwpożarową
 opracowuje się dla:

 

 1. pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i warsztatowych oraz placów składowych i wiat;
 2. innych obiektów (pomieszczeń) w zależności od potrzeb (itp.: hangary, garaże, laboratoria, itp.).

 

W instrukcji przeciwpożarowej powinny się znaleźć: pouczenie o obowiązku i zasadach zachowania bezpieczeństwa pożarowego, postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, sposób zaalarmowania straży pożarnej i innych służb w zależności od potrzeb. Treść instrukcji powinna być znana osobom pracującym (znajdującym się) w danym pomieszczeniu, a jej znajomość kontrolowana.

Instrukcję przeciwpożarową należy oznakować pasem koloru czerwonego szerokości 2 cm po przekątnej z lewa na prawo (z dołu do góry).

Instrukcja przeciwpożarowa powinna:

 1. mieć charakter bezwzględnego polecenia przełożonego;
 2. zawierać wszystkie najważniejsze i charakterystyczne szczegóły dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, związane ze specyfiką danego pomieszczenia;
 3. zawierać podpis kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej;
 4. być umieszczona w miejscu widocznym.

 

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać

 1)  warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

 2)  określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

 3)  sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

 4)  sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

 5)  warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

 6)  sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

 7)  zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

 8)  plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych wymienionych powyżej.

zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2023 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media