CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Kursy bhp

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Realizujemy następujące szkolenia bhp:

 

Szkolenia wstępne bhp (instruktaż ogólny - dotyczy nowo zatrudnionych pracowników. Zapewnia zapoznanie się z podstawowymi przepisami BHP).

 

Szkolenia okresowe bhp (mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie).

 

Szkoleniom okresowym podlegają: 

⇒ pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których występuje duże zagrożenie dla życia i zdrowia - raz na rok

⇒ pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - raz na 3 lata 

⇒ pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych - raz na 5 lat 

⇒ osóby kierujące pracownikami - raz na 5 lat 

⇒ pracownicy inżynieryjno-technicznych - raz na 5 lat 

⇒ pracodawcy - raz na 5 lat 
 


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń bhp e-learning i skorzystania z tej formy szkolenia.

 

Sprawdz jak działa szkolenie bhp e-learning.

 


 

Organizowane przez nas szkolenia BHP są w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego - e-learning. Wizualizacja słów przy pomocy prezentacji, filmów video, obrazów pozwala znacznie efektywniej i na dłuższy czas zainteresować osoby szkolone.

 

Do przekazania wiedzy pracownikom, wykorzystujemy prezentacje multimedialne ułatwiające zapamiętywanie i przyswajanie nowych informacji. Na życzenie klienta dojeżdzamy do miejsca pracy.

 

Pracodawca ma obowązek zapewnić pracownikowi szkolenie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić szkolenia okresowe bhp w tym zakresie. Pomimo że obowiązek organizacji i przeprowadzania szkolenia bhp należy do pracodawcy, w praktyce to zadanie powierza się specjalistom w dziedzienie bhp. Realizujemy szkolenia bhp dla poszczególnych grup zawodowych, na wysokim poziomie, z praktycznym i życiowym podejściem do problemów pracowniczych.

 

Kto podlega szkoleniom bhp?

Szkoleniom bhp podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pra­cy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci.

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie po­siada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 kp).

Podkreślić należy, że sam pracodawca, zgodnie z art. 2373 § 21 kp, również musi od­być szkolenie w dziedzinie bhp i uaktualniać wiedzę w zakresie niezbędnym do wypeł­nienia ciążących na nim obowiązków.

 

Co obejmuje szkolenie wstępne bhp?

Szkolenie wstępne bhp obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracownika z przepisami bhp zawartymi w Ko­deksie pracy, w regulaminie pracy (o ile u danego pracodawcy taki regulamin istnieje) oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Odbywają go, przed dopuszczeniem do wy­konywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci-praktykanci oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

 

Kto prowadzi instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje ta­kie zadania. Może go też przeprowadzić pracownik wyznaczony przez pracodawcę, po­siadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas tego szkolenia nie może być krótszy niż 90 minut.

 

Jak należy dokumentować odbycie szkolenia bhp wstępnego przez pracownika?

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być po­twierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. Oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia bhp wstępnego powinno zawierać imię i na­zwisko pracownika, miejsce i datę odbycia szkolenia, podpis pracownika.

Oprócz ww. oświadczenia pracodawca powinien zadbać o wypełnienie i zamieszcze­nie w aktach osobowych pracownika „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bez­pieczeństwa i higieny pracy". Wzór takiej karty jest zamieszczony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Kogo można zwolnić ze szkolenia okresowego bhp?

Pierwsze szkolenie okresowe bhp pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szcze­gólności kierownicy, mistrzowie i brygadziści, powinni odbyć w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach pracy. Pozostałe grupy pracowni­ków, wymienione w tabeli poniżej, powinny odbyć pierwsze szkolenie okresowe w okre­sie do 12 miesięcy.

Ze szkolenia okresowego można zwolnić tylko te osoby, które:

  • przedstawią aktualne zaświadczenie o odbyciu w ww. okresie (6 lub 12 m-cy) u in­nego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego bhp oraz
  • osoby, które w tym samym terminie odbyły szkolenie okresowe bhp wymagane dla osób zatrudnionych na stanowiskach należących do innej grupy stanowisk, jeżeli zakres tematyczny programu szkolenia na stanowisku dotychczasowym odpowiada pro­gramowi szkolenia, obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

 

Kto i w jaki sposób opracowuje programy szkolenia okresowego?

Programy szkolenia wstępnego i okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk, opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie opra­cowanych programów szkolenia. Programy szkoleń, na podstawie których prowadzone są szkolenia pracowników, powinny być przechowywane i w razie konieczności okazane w trakcie kontroli inspektorowi pracy.

Programy szkolenia okresowego powinny być tak opracowane, aby, jak naj­bardziej zindywidualizować szkolenia w stosunku do stanowisk pracy, jakie istnieją u danego pracodawcy.

Jaka obowiązuje forma szkolenia okresowego?

Szkolenie okresowe, z wyjątkiem szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowi­skach robotniczych, może być przeprowadzone w formie:

  • kursu - trwa nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych; składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • seminarium - obejmuje nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych,
  • samokształcenia kierowanego - rozumie się przez to formę szkolenia umożliwia­jącego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakre­sie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnie­niu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Jak udokumentować szkolenie okresowe pracownika?

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem, przeprowadzanym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia, sprawdzającym opanowanie materiału z zakresu kursu.

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, organizator szkolenia wydaje zaświad­czenia, których odpis przechowywany jest w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

 

zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2024 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media