CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Ekspertyzy ppoż, doradztwo, uzgadnianie dokumentacji projektowych

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

CodexBHP jest firmą z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Świadczymy kompleksowe usługi, wśród których można wyróżnić między innymi: ekspertyzy przeciwpożarowe, a także wsparcie i doradztwo. Jeżeli potrzebne są Państwu opracowania takie jak instrukcja ppoż, to również profesjonalnie je przygotujemy, a nasza instrukcja przeciwpożarowa będzie uwzględniać charakterystykę budynku lub terenu. Będzie też, oczywiście, zgodna z aktualnie obowiązującymi wymogami.

To jednak tylko niektóre z naszych usług. Zachęcamy do zadawania pytań, jeśli frapuje Państwa jakakolwiek kwestia związana z BHP.

Do działań, w których się specjalizujemy należą:

 •   Ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów
 •   Uzgadnianie dokumentacji projektowych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 •   Sporządzanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 •   Ekspertyzy i analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach
 •   Konsultacje, doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 •   Ocena zagrożenia wybuchem
 •   Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 •   Szkolenia przeciwpożarowe

 

Ceny ustalamy indywidualnie w zależności o rodzaju budynku, przeznaczenia, wysokości, stopnia skomplikowania itp.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się w prawej części okna lub zadzwoń.

 

 

Jaki jest cel ekspertyzy?

Celem ekspertyzy ppoż jest dostosowanie obiektu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie warunków techniczno-budowlanych, jeżeli:

 • budynek uznany został za zagrażający życiu ludzi
 • w przypadku nadbudowy,
 • w przypadku przebudowy
 • w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących
 • w budynku nie zamontowano wymaganych urządzeń przeciwpożarowych
 • budynek nie posiada wymaganego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz drogi pożarowej.

 

Z jakich części składa się ekspertyza ppoż?

Ekspertyza techniczna powinna zawierać część opisową, odpowiadającą jej część graficzną oraz część analityczno-ocenną. Część graficzna ekspertyzy ppoż powinna składać się z rzutów poszczególnych kondygnacji obiektu i charakterystycznych przekrojów, a w razie potrzeby także planu zagospodarowania terenu. Rysunki powinny być sporządzone w skali umożliwiającej odczytanie zawartych na nich informacji oraz być opatrzone tabelą opisową i pieczęciami rzeczoznawców budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Część analityczno-ocenna powinna zawierać uzasadnienie zastosowania proponowanego rozwiązania, w celu wykazania niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w budynkach, w których wymagane jest opracowanie scenariusza pożarowego - ze względu na obowiązek wyposażenia takich budynków w system sygnalizacji pożarowej, bądź stałe urządzenia gaśnicze oraz innych przypadkach, w których niemożliwe jest wykazanie w sposób nie budzący wątpliwości niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej bez przeprowadzenia dokładnej analizy i oceny warunków powstania i rozprzestrzeniania się pożaru z uwzględnieniem wpływu zastosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, należy stosować narzędzia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

 

Ekspertyza ppoż powinna jednoznacznie wykazać, iż zaproponowane rozwiązania zastępcze lub zamienne w ramach stworzonej koncepcji bezpieczeństwa zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia, jak również uzasadnić celowość zastosowania zaproponowanych rozwiązań zastępczych lub zamiennych w ramach tej koncepcji.

Ekspertyza ppoż powinna dotyczyć wszystkich występujących w budynku niezgodności stanu istniejącego z wymaganiami przepisów techniczno- budowlanych, związanych z zakresem nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania, nawet w przypadkach, jeżeli występujące warunki techniczno-budowlane nie stanowią podstawy do uznania istniejących budynków za zagrażające życiu ludzi.

Czym się różnią rozwiązania zastępcze od rozwiązań zamiennych?

 • rozwiązania zastępcze to rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, zapewniający akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 • rozwiązania zamienne to rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach przeciwpożarowych, zapewniający niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Tematyczny zakres opracowania ekspertyzy technicznej dot. Stanu ochrony przeciwpożarowej

(ekspertyza ppoż w trybie § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki

i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z późn. zm.).

Składający wystąpienie do właściwego komendanta wojewódzkiego PSP o uzgodnienie, w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), wymagań przepisów techniczno- budowlanych spełnionych w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, zobowiązany jest przedłożyć 3 egzemplarze ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez właściwą jednostkę badawczo-rozwojową lub rzeczoznawców: budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zawierające:

 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.
 2. Ogólną charakterystykę obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).
 3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (związany z ochroną przeciwpożarową).
 4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub ocena warunków techniczno-budowlanych w oparciu, o które budynek uznany został za zagrażający życiu ludzi (jeżeli taki stan został stwierdzony w budynku).
 5. Charakterystykę pożarową:
  1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;
  2. Odległość od obiektów sąsiadujących;
  3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych;
  4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;
  5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi;
  6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
  7. Podział obiektu na strefy pożarowe;
  8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
  9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;
  10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu;
  11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to możliwe z podanie informacji o ci sprawności technicznej;
  12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy;
  13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
  14. Drogi pożarowe.
 6. Zakres niezgodności z przepisami.
 7. Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi.
 8. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, którezostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
 9. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
 10. Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów) - wyszczególnienie proponowanych rozwiązań zastępczych.
 11. Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służąca wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej
 12. Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

Integralną częścią ekspertyzy ppoż jest część rysunkowa (plan sytuacyjny, rzuty, przekroje) wraz z tabelką, podpisaną przez rzeczoznawców budowlanego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz naniesionymi proponowanymi rozwiązaniami zastępczymi.

zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2023 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media