CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Ocena zagrożenia wybuchem (dokument zabezpieczenia przed wybuchem)

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Ocena wybuchu obowiązek właściciela, zarządcy, użytkownika budynku, terenu.


W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane (np. benzyna, acetylen), dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.Codexbhp opracowuje i sporządza ocenę zagrożenia wybuchem oraz dokument zabezpieczenia przed wybuchem dostosowując się do potrzeb klienta. 
 

Dokonując oceny, należy brać przede wszystkim pod uwagę takie zagadnienia jak:

  • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej, ,
  • prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych,
  • eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania,
  • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

 

Oceną należy objąć również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.

 

 

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem
  • opracowanie graficzne dokumentacji klasyfikacyjnej
  • wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

 

 

 Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach  rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 931).

 

Znak ostrzegawczy


Przepisy zobowiązują do oznaczenia miejsc wstępowania przestrzeni, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających życiu i zdrowiu, znakiem ostrzegawczym (trójkąt z czarnym obramowaniem i czarnymi literami Ex na żółtym tle). Poza znakiem można umieścić dodatkowe opisy, np. dotyczące określenia stref zagrożonych wybuchem.


Jakie pomieszczenie kwalifikuje się jako zagrożone wybuchem?
 

  • pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem,
  • w pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni. Rozporządzenie  zawiera ponadto, przydatny do określania wspomnianego powyżej przyrostu ciśnienia, załącznik pt. Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch zostały okreslone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

 

Podstawą prawną wykonania oceny zagrożenia wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 931).

 
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2023 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media