CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony ppoż

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Wykonujemy i opracowujemy ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trybie:
 

 •  §2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pózn. zm.)  w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi w budynku

 

 •  §1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)  w przypadku niezastosowania hydrantów, zaworów hydrantowych oraz zasilania tych instalacji w budynku

 

 •  §8 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r.. Nr 124, poz. 1030)  w przypadku braku lub niezapewnienia dojazdu pożarowego do budynku dla jednostek straży pożarnejEkspertyza ppoż zawiera część graficzną w postaci rzutów kondygnacji, planów sytuacyjnych itp. włącznie z zastosowanymi proponowanymi zmianami.

 

 

Cena wykonania ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej zależy od wielkości budynku, przeznaczenia, wysokości, stopnia skomplikowania itp. oraz jest ustalana indywidualnie dla każdego budynku.

 

 

Które budynki wymagają sporządzenia ekspretyzy ppoż?

Wykonanie ekspertyzy ppoż jest wymagane w sytuacji zmiany sposobu użytkowania budynku np. z budynku mieszkanego chcesz stworzyć sobie biuro lub budynek mieszkalny planujesz zaadoptować na żłobek, przedszkole itp. a warunki techniczne, występujące w budynku są niemozliwe do spełnienia (np. ponieważ szerokość biegu klatki schodowej nie możne poszerzyć bez wyburzenia ścian itp.).

Sporządznie ekspertyzy ppoż jest również niezbędne, jeżeli w Twoim budynku występują warunki stwarzające podstawę do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.

 

Użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi.

Należą do nich:

 

 • szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;

 

 • długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;

 

 • występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
  • okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
  • okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;

 

 • niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;
 • niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;

 

 • brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.

 

 

Właściciel lub zarządca budynku, zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.

 

Wobec powyższego niezbędne jest zaproponowanie rozwiązań zamiennych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony ppoż.

Jeżeli nie jesteś pewien czy Twój obiekt wymaga wykonania ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, skontaktuj się z nami.

 

 

Uzgadnianie rozwiązań zamiennych w trybie § 1 ust. 2 w związku z § 15, § 20, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

 

 1. Przedmiotem ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest wskazanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 i § 20 oraz w § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r., dopuszczonych w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.
 2. Zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 i § 20 oraz w § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r., o których mowa w pkt. 1, możliwe jest zarówno w budynkach istniejących, jak i nowowznoszonych.
 3. Z wnioskiem do właściwego miejscowo pod względem lokalizacji inwestycji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie zaproponowanych w ekspertyzie ppoż przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 i § 20 oraz w § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1 występuje właściciel obiektu lub inwestor. Dopuszcza się wystąpienie innej osoby, np. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub projektanta, na podstawie załączonego do ww. wniosku upoważnienia lub pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przy czym w przypadku wystąpienia z wnioskiem do komendanta wojewódzkiego PSP przez inną osobę (np. rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych) niż właściciel, bądź inwestor - ww. wniosek powinien posiadać akceptację właściciela budynku, bądź inwestora.

UWAGA!

Załącznikiem do ww. wniosku powinny być trzy egzemplarze ekspertyzy technicznej. Egzemplarze w trakcie postępowania uzgadniającego zostają oznaczone pieczęcią komendy wojewódzkiej PSP na każdej stronie. Jeden z nich zostaje w archiwum KW PSP, drugi jest przekazywany do właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) PSP, natomiast trzeci po dokonaniu właściwej analizy, zostaje zwrócony stronie wraz z postanowieniem, wydanym przez komendanta wojewódzkiego PSP, w trybie § 16 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

 1. Ekspertyza techniczna powinna zawierać część opisową i odpowiadającą jej część graficzną. Część graficzna ekspertyzy powinna składać się z rzutów poszczególnych kondygnacji obiektu i charakterystycznych przekrojów, a w razie potrzeby także planu zagospodarowania terenu. Rysunki powinny być sporządzone w skali umożliwiającej odczytanie zawartych na nich informacji oraz być opatrzone tabelą opisową i podpisem z pieczęcią rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Część analityczno-ocenna powinna zawierać uzasadnienie zastosowania proponowanego rozwiązania, w celu wykazania niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w budynkach, w których wymagane jest opracowanie scenariusza pożarowego - ze względu na obowiązek wyposażenia takich budynków w system sygnalizacji pożarowej, bądź stałe urządzenia gaśnicze oraz innych przypadkach, w których niemożliwe jest wykazanie w sposób nie budzący wątpliwości niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej bez przeprowadzenia dokładnej analizy i oceny warunków powstania i rozprzestrzeniania się pożaru z uwzględnieniem wpływu zastosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, należy stosować narzędzia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, omówione w załączniku nr 13. Szczegółowy tematyczny zakres opracowania ekspertyzy technicznej przedstawiono w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego opracowania.
 2. Autor ekspertyzy technicznej powinien jednoznacznie wykazać, iż zaproponowane rozwiązania zamienne zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa nie niższy niż rozwiązania wymagane przepisami przeciwpożarowymi, a także uzasadnić celowość zastosowania zaproponowanych rozwiązań zamiennych lub zastępczych.
 3. Ekspertyza ppoż dotycząca rozwiązań zamiennych w przypadkach, kiedy w rozpatrywanym budynku lub innym obiekcie budowlanym występują niezgodności stanu istniejącego z wymaganiami przepisów techniczno- budowlanych lub, jeśli występujące warunki techniczno-budowlane stanowią podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi - w myśl § 12 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia MSWiA z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów), powinna również uwzględniać występowanie tych niezgodności. W takich przypadkach rzeczoznawca powinien zaproponować rozwiązania pozwalające co najmniej na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku.
 4. Ekspertyza ppoż sporządzana w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010r. w zakresie analizy warunków techniczno-budowlanych budynku, może nie uwzględniać oceny, czy zagraża on życiu ludzi, jeżeli dokonał tego już wcześniej organ PSP. W takich przypadkach autor ekspertyzy technicznej jest zobowiązany do zamieszczenia w ekspertyzie technicznej informacji w zakresie warunków, w związku z którymi budynek został uznany za zagrażający życiu ludzi oraz o podjętych w związku z tym postępowaniem administracyjnym i stopniu jego realizacji.
 5. W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań zastępczych w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), o których mowa w rozdziale I niniejszego opracowania, dopuszcza się opracowanie wspólnej ekspertyzy technicznej dla przypadków wynikających z § 2 ust. 2 rozporządzenia MI z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010r. (Dz.U. Nr 80, poz. 563), pod warunkiem wyraźnego wyodrębnienia zawartej tam problematyki, wynikającej z przepisów techniczno-budowlanych oraz problematyki wynikającej z przepisów przeciwpożarowych. W takim przypadku komendant wojewódzki PSP powinien wydać dwa odrębne rozstrzygnięcia (postanowienia), które uwzględnią odrębnie obie podstawy prawne.
 6. Uzgadnianie przez komendanta wojewódzkiego PSP ekspertyzy ppoż:
 • zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137), w ramach prowadzenia kontroli nad uzgadnianiem projektów budowlanych właściwy dla miejsca lokalizacji obiektu komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w sprawie wyrażenia zgody, wyrażenia zgody pod warunkiem lub niewyrażenia zgody - na stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych,
 • postanowienie komendanta wojewódzkiego PSP powinno wyraźnie wskazać zakres niespełnionych wymagań oraz akceptowane przez ten organ rozwiązania zamienne.
 • rozwiązania zamienne, w stosunku do określonych w § 15, § 20, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r., powinny być rozważane indywidualnie dla każdego obiektu,
 • postanowienie o wyrażeniu zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymaganych przez przepisy przeciwpożarowe w odniesieniu do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w każdym przypadku powinno nakładać obowiązek:
 • zapewnienia nawodnienia pionów zasilających ww. instalację; obowiązek ten nie dotyczy przypadków, kiedy ww. instalacja zostanie zastąpiona innym rozwiązaniem zamiennym w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010r.
 • czytelnego oznakowania danego budynku, informującego o zastosowaniu w budynku nawodnionego pionu z zaworami hydrantowymi, wskazującego jednocześnie miejsca lokalizacji ewentualnych urządzeń pozwalających na dodatkowe zasilanie w wodę tych pionów, np. z samochodów pożarniczych PSP (jeżeli takie rozwiązanie zostało zaproponowane w ekspertyzie technicznej i zaakceptowane przez komendanta wojewódzkiego PSP),
 • powiadomienia przez właściciela budynku właściwej komendy powiatowej (miejskiej) PSP o zakończeniu robót budowlanych i przekazaniu tej instalacji do użytku,
 • przyjęcie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 i § 20 oraz § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010r. jako projektowane rozwiązania zastępcze nie mogą być proponowane systemy zabezpieczeń i urządzeń przeciwpożarowych wymaganych (obligatoryjnie) w danym obiekcie przez przepisy przeciwpożarowe oraz techniczno-budowlane, chyba że przeprowadzona analiza i ocena wykaże w sposób nie budzący wątpliwości, iż zapewniają one akceptowalny poziom ochrony przeciwpożarowej w szczególności bezpieczeństwo życia ludzi, w tym warunki bezpiecznej ewakuacji,
 • warunki stawiane przez komendanta wojewódzkiego PSP w postanowieniu w sprawie „wyrażenia zgody pod warunkiem...", dotyczące budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymagają uzgodnienia z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, przed wydaniem postanowienia. Ewentualne kwestie sporne należy rozstrzygnąć między organami.


 

Uzgadnianie rozwiązań zamiennych w trybie § 8 ust. 3 i § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139).

 1. Przedmiotem wystąpienia (wniosku) sporządzonego przez właściciela obiektu, inwestora, dotyczącego uzgodnienia wskazanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymaganego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, to jest § 8 ust. 3 i § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139), dopuszczonych do zastosowania, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, jest wskazanie takich rozwiązań, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.
 2. Zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 8 ust. 3 i § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r., o których mowa w pkt. 1, dotyczy możliwości ich zastosowania zarówno w budynkach istniejących, jak i nowowznoszonych.
 3. Z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 8 ust. 3 i § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. występuje właściciel obiektu lub inwestor, lecz dopuszcza się wystąpienie innej osoby, np. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub projektanta, na podstawie załączonego do ww. wniosku upoważnienia lub pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W przypadku wystąpienia z wnioskiem do komendanta wojewódzkiego PSP przez inną osobę niż właściciel, bądź inwestor (np. rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych) - ww. wniosek, zawierający opis rozwiązań zamiennych, powinien posiadać akceptację właściciela budynku, bądź inwestora.

UWAGA!

Ekspertyza ppoż dla rozwiązań zamiennych przewidzianych w trybie § 8 ust. 3 i § 12 ust. 4 - nie jest wymagana.

 1. Wystąpienie powinno zawierać część opisową, odpowiadającą jej część graficzną oraz analityczno-ocenną. Część graficzna powinna składać się z rzutów poszczególnych kondygnacji obiektu i charakterystycznych przekrojów, a w razie potrzeby także planu zagospodarowania terenu. Rysunki powinny być sporządzone w skali umożliwiającej odczytanie zawartych na nich informacji oraz być opatrzone tabelą opisową Część analityczno-ocenna powinna zawierać uzasadnienie zastosowania proponowanego rozwiązania, w celu wykazania niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w budynkach, w których wymagane jest opracowanie scenariusza pożarowego - ze względu na obowiązek wyposażenia takich budynków w system sygnalizacji pożarowej, bądź stałe urządzenia gaśnicze oraz innych przypadkach, w których niemożliwe jest wykazanie w sposób nie budzący wątpliwości niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej bez przeprowadzenia dokładnej analizy i oceny warunków powstania i rozprzestrzeniania się pożaru z uwzględnieniem wpływu zastosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, należy stosować narzędzia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, omówione w załączniku nr 13. Szczegółowy tematyczny zakres wystąpienia przedstawiono w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszego opracowania.
 2. UWAGA składający wystąpienie do komendanta wojewódzkiego PSP w sprawie zastosowania rozwiązań zamiennych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zobowiązany jest przedłożyć trzy egzemplarze dokumentacji (podpisanej przez uprawnionego projektanta z opisem identyfikującym obiekt i/lub teren). Egzemplarze w trakcie postępowania uzgadniającego zostają oznaczone pieczęcią komendy wojewódzkiej PSP na każdej stronie. Jeden z nich zostaje w archiwum KW PSP, drugi jest przekazywany do właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) PSP, natomiast trzeci po dokonaniu właściwej analizy, zostaje zwrócony stronie wraz z postanowieniem, wydanym przez komendanta wojewódzkiego PSP, w trybie § 16 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).Dokumentacja powinna jednoznacznie wskazywać:
 • które wymagania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę nie będą spełnione, ze względu na lokalne uwarunkowania,
 • uzasadnienie techniczne konieczności ograniczenia zakresu realizacji wymagań przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
 • proponowane rozwiązania zamienne zapewniające niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu;

3. wpływ na dobór rozwiązań zamiennych oraz uzgodnienie komendanta wojewódzkiego PSP, w zależności od przedmiotu wystąpienia, mogą mieć takie elementy jak lokalizacja najbliższej JRG PSP (lub innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, np. OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Straży Zakładowej), funkcjonowanie w budynku sprawnego systemu sygnalizacji pożarowej, spełnienie wymagań ewakuacyjnych, dogodny dostęp operacyjny do obiektu, możliwość podawania wody bezpośrednio ze sprzętu pożarniczego, lokalizacja najbliższego źródła wody, itp.

4. Wniosek o uzgodnienie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymaganych dla przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych powinien jednoznacznie wykazać, iż zaproponowane rozwiązania zamienne zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa, jak również uzasadnić celowość zastosowania zaproponowanych rozwiązań zamiennych,

zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2023 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media