CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Poradnik BHP

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Pracodawca ma również obowiązek powiadomienia inspektora pracy i państwowego inspektora sanitarnego o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza gdy nastąpiły zmiany technologii lub profilu produkcji mogące powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie BHP.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest on obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp,
 • wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

 

W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

 • współpracować ze sobą,
 • wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
 • ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

 

Profilaktyczna ochrona zdrowia.

Pracodawca jest zobowiązany:

 • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym dotyczy każdego pracownika, niezależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Pracownicy podlegają badaniom lekarskim:

 • wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym

 

Szkolenia w dziedzinie bhp i wymagania kwalifikacyjne
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, jeżeli nie posiada on:

 • wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności,
 • dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

  Pracodawca obowiązany jest do:

 • zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie,
 • zaznajamiania pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac,
 • wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

 

Szkolenia w dziedzinie bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i okresoweSzkolenie wstępne obejmuje szkolenie ogólne, zwane instruktażem ogólnym oraz szkolenie na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym.

zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2023 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media