Regulamin

Definicje:
1. Użytkownik - każda osoba będąca pracownikiem Zleceniodawcy, zatrudniona na umowę o pracę, bądź pozostająca z nim w stosunku prawnym podobnym do umowy o pracę, w szczególności umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług, wskazana w Zleceniu z imienia i nazwiska, skierowana do udziału w odpowiednim Szkoleniu.

2. Szkolenie - odpowiednio "okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjnych" lub okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób zarządzających pracownikami".

3. Zaświadczenie - pisemny dokument wystawiony każdemu Użytkownikowi, po ukończeniu okresowego Szkolenia BHP z wynikiem pozytywnym (minimum 70 % poprawnych odpowiedzi z testu końcowego) przez uprawniony do tego typu działania Podmiot, współpracujący ze Zleceniobiorcę.

4. Zleceniobiorca - Firma CodexBHP z siedzib? w Bielawie przy Lipowej 3b, 05-520 Konstancin-Jeziorna, NIP: 862-157-31-27,

5. Zleceniodawca - osoba prawna lub fizyczna, wskazana odpowiednio w Zleceniu w punkcie 1a-c, będąca stroną Zlecenia.

6. Podmiot - firma szkoleniowa z siedzib? przy ul. Lipowej 3b 05-520 Konstancin-Jeziorna, działająca na podstawie ...... uprawniona do wystawiania Zaświadczeń i prowadzenia stosownej dokumentacji szkoleniowej.

7. Licencja - to prawo do korzystania ze Szkolenia, przez jednego i tego samego Użytkownika. Przyznanie Licencji dla wskazanej w punkcie 10 Zlecenia ilości Użytkowników na korzystanie z Oprogramowania należy rozumie? jako możliwość nieograniczonego korzystania z tego Szkolenia przez wskazaną w punkcie 10 Zlecenia ilość, tych samych zidentyfikowanych Użytkowników przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie otrzymania drogą poczty elektronicznej danych dostępowych do Szkolenia przez Użytkownika.


Regulamin:


1. Udostępnienie Szkolenia jest możliwe wyłącznie po uprzednim opłaceniu pełnej należności za wykonanie przedmiotu Zlecenia (udzielenie Licencji na korzystanie ze Szkolenia, oraz dostarczeniu pliku z adresami e-mail Użytkowników, (o których mowa w punkcie 10 Zlecenia) Szkolenia. Plik ma by? spakowany programem Zip, opatrzony hasłem, które zostanie przekazane telefonicznie koordynatorowi Zleceniobiorcy. Uiszczenie opłaty Licencyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie dokonywane przez Zleceniodawcę? po otrzymaniu od Zleceniobiorcy droga poczty elektronicznej, faktury pro-forma. Oryginalny druk faktury zostanie dołączony do przesyłki pocztowej zawierającej Zaświadczenia dla Użytkowników.

2. Po otrzymaniu wpłaty za udzielenie Licencji, wszystkim Użytkownikom wskazanym w pliku Excell przesłanym przez Zleceniodawcę, koordynatorowi Zleceniobiorcy, zostanie wysłany mail z danymi dostępowymi do odpowiedniego Szkolenia. Po otrzymaniu wpłaty za udzielenie Licencji Zleceniodawca otrzyma drogą poczty elektronicznej plik z danymi dostępowymi.

3. Opłata Licencyjna wskazana w punkcie 13 Zlecenia zawiera koszt jednorazowego wystawienia i przesłania pisemnego zaświadczenia (lub zaświadczeń w przypadku większej ilości użytkowników tego samego Zleceniodawcy) o ukończeniu Szkolenia przesyłką listowną (priorytet polecony) na adres odpowiednio wskazany w punkcie 1a-c Zlecenia. Przesłanie zaświadczeń o ukończeniu Szkolenia, wszystkim uczestnikom, którzy uzyskali wynik wyższy niż 70 % poprawnych odpowiedzi z testu końcowego Szkolenia, nastąpi jednorazowo w terminie 5 dni roboczych od upływu 30 dniowego okresu na, jaki zostało udostępnione Szkolenie użytkownikom.

4. Niezdanie testu końcowego i/lub nieukończenie Szkolenia w 30 dniowym okresie udostępnienia Szkolenia skutkuje koniecznością uiszczenia raz jeszcze pełnej opłaty Licencyjnej za udostępnienie Szkolenia i/lub wystawienie zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia użytkownikowi, który nie ukończył Szkolenia.

5. Każdy z Użytkowników przed przystąpieniem do Szkolenia będzie zobligowany do podania kompletnych i poprawnych danych osobowych (imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia), które s? wymagane z mocy prawa do wystawienia Zaświadczenia, oraz odhaczenia checz box-a, co oznacza, i? akceptuje klauzule o niżej podanej treści:

Niniejszym przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe, podane w formularzu wyświetlanym przed rozpoczęciem Szkolenia, będą przetwarzane przez: MyNetwork Polska sp. z o.o. z siedzib? przy Pl. Szczepańskim 8, 30-011 Kraków w celu udostępnienia Szkolenia, oraz udostępnione firmie BHP A-Z s.c. z siedzibą na os. Bohaterów Września 51/30 31-621 Kraków, w celu wystawienia Zaświadczenia ukończenia okresowego szkolenia BHP i prowadzenia dokumentacji Szkolenia, w szczególności sporządzenia dziennika szkolenia, oraz protokołu z egzaminu (testu końcowego). Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia (udostępnienia) Szkolenia. Przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.

7. Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa w pierwszym zdaniu punktu 5, będzie możliwe w formularzu na stronie, która zostanie wyświetlona, jako pierwsza po zalogowaniu się na platform?.

8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ładne straty wynikłe z wad oprogramowania, co, do którego udzielił Zamawiającemu Licencji zgodnie z pkt 10 Zlecenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, wynikłe z wad oprogramowania, co, do którego udzieli? Zleceniodawcy Licencji stosownie do pkt 10 Zlecenia.


Minimalne Wymagania techniczne komputera użytkownika Szkolenia/Szkole?:
Sprzęt:
a) Procesor Pentium 233 MHz lub lepszy
b) 256 MB pamięci RAM lub więcej
c) Monitor o rozdzielczości 800x600 pikseli lub większej
d) Liczba kolorów 16-bit (65536 kolorów) lub większa
e) Karta dźwiękowa (opcjonalnie)
f) Słuchawki lub głośniki (opcjonalnie)
System operacyjny
a) Windows 2000 Service Pack 3 lub wyższy (SP3)
b) Windows XP Service Pack 1 lub wyższy (zalecane SP2)
c) Oprogramowanie dodatkowe
d) Plugin Macromedia Flash Player 7.19 lub wyższy
e) Przeglądarka internetowa
f) Zainstalowany Internet Explorer (IE) w wersji 5.5 lub wyższej
g) Włączona możliwość wykonywania skryptów JavaScript i kaskadowych arkuszy stylów (CSS), włączona obsługa cookies.
©2020 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media